ZLOTY MOTOCYKLOWE


ZLOT PRUDNIK LAS

DATA: 29-07-2011 (Piątek)
GODZINA: 17:00
ADRES: Prudnik LAS
MIEJSCOWOŚĆ: Prudnik
WOJEWÓDZTWO: Śląskie
STRONA WWW: www.towarzystwomotocyklowe.opole.pl
EMAIL: kontakt@towarzystwomotocyklowe.opole.pl
TELEFON: 662197214
VI Zlot Motocyklowy ……….Prudnik Las
Miejsce plac w -Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku-Lesie
Organizator Opolskie Towarzystwo Motocyklowe OTM Prudnik
Patron Urząd Miejski w Prudniku
29.07-31.07.2010
Program zlotu:
PI¡TEK 29.07.2011
Rozpoczêcie Biwakowej czêci Zlotu , catering ,
Rejestracja uczestników Zlotu , gratisowe zakwaterowanie na polu namiotowym w lesie pod klasztorem. Hotele w Prudniku na w“asn± rêkê www.prudnik.pl
2000 Koncert NOWOœÆ !!!! wywietlany na du¿ych LEDOWYCH telebimach DJ Blues zabawa do rana przy ognisku i zimnym piwie
Gra „BIA£Y DOM”
SOBOTA 30.07.2011
1. 900-1300 Konkursy i zabawa liczne nagrody od sponsorów Zlotu , do zdobycia 15 pucharów ( Dla najm“odszych , najstarszych , z najwiêkszej odleg“oci itd. ,…..) i setki cennych nagród od sponsorów Zlotu
2.13,00 -14,30 PARADA motocyklow± pêtla do Pokrzywnej i na rynek Prudnika zapraszamy mieszkañców miasta na rynek !!! PARADA!!! PARADA !!!!
3.1430-1500 Zwiedzanie Sanktuarium Braci Franciszkanów odwiedzenie Celi miejsca wiêzienia Ks. kardyna“a Stefana Wyszyñskiego – Prymasa 1000 lecia
4. 1430-17,30 Grupowe przeja¿d¿ki dla chêtnych po okolicznych Górach Opawskich i Czechach ka¿dy dostanie mapkê terenu oraz wspó“rzêdne GPS
5. 1700-1820 Otwarcie Zlotu oraz Uroczysta Msza w z udzia“em motocyklistów przy Grocie Lurdzkiej .Mszê poprowadz± ksiê¿a motocyklici .
Pokazy stra¿ackie z udzia“em dzieci , Konkursy , prezentacja firm motocyklowych ,dla chêtnych mecz pi“ki no¿nej pomiêdzy grupami motocyklowymi !! Prezentacja sprawnoci Policji ,pokaz ratownictwa medycznego.
POKAZ MISTRZA POLSKI w Stuncie Ewy Pieniakowskiej – FRESTYLE !!
6. 1800-1900 Wybory najstarszego i naj“adniejszego motocykla Zlotu ( nagroda dla najlepszych 3 motorów ) Rozdanie 15 pucharów dla ró¿nych konkurencji
POKAZ MISTRZA POLSKI w Stuncie Ewy Pieniakowskiej – FRESTYLE !!
7. 1900-2100 Koncert Gwiazdy MANSON BAND
9. Zabawa przy ognisku do rana.
NIEDZIELA 31.7.2011
1.1230 Zakoñczenie Zlotu.
http://www.towarzystwomotocyklowe.opole.pl ( zobacz gdzie bêdzie zlot , poznasz piêkn± historiê jak do Nas przyjedziesz !! zapraszamy ) wjazd 35 z“otych pasa¿er Gratis , naszywka lub blacha zlotowa w cenie ..
Osoby oglądające niezmotoryzowane jak zawsze GRATIS !! Parking dla samochodów. ZAPRASZAMY
Szukaj zlotu